Skip to main content

جَهَنَّمَۚ يَصْلَوْنَهَاۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ  ( ص: ٥٦ )

jahannama
جَهَنَّمَ
neraka jahannam
yaṣlawnahā
يَصْلَوْنَهَا
mereka memasukinya
fabi'sa
فَبِئْسَ
maka alangkah buruk
l-mihādu
ٱلْمِهَادُ
tempat tinggal

“Jahannama Yaşlawnahā Fabi'sa Al-Mihādu.” (Ṣād/38:56)

Artinya:

“(yaitu) neraka Jahanam yang mereka masuki; maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.” (QS. Sad: 56)

Itulah neraka Jahanam, tempat tinggal yang kelak akan mereka masuki; maka Jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal.