Skip to main content

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ   ( ٱلْحِجْر: ٥٧ )

qāla
قَالَ
(Ibrahim) berkata
famā
فَمَا
maka apakah
khaṭbukum
خَطْبُكُمْ
keadaan/urusanmu
ayyuhā
أَيُّهَا
wahai
l-mur'salūna
ٱلْمُرْسَلُونَ
para utusan

“Qāla Famā Khaţbukum 'Ayyuhā Al-Mursalūna.” (al-Ḥijr/15:57)

Artinya:

“Dia (Ibrahim) berkata, “Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?”” (QS. Al-Hijr: 57)

Setelah Ibrahim yakin tamu-tamunya adalah malaikat, dia berkata, "Apakah urusanmu yang penting selain membawa kabar gembira itu kepada kami, wahai para utusan Allah?"