Skip to main content
bismillah

Fatiha Suresi

1 al-Fātiḥah
الفاتحة

Bakara Suresi

2 al-Baq̈arah
البقرة

Ali İmran Suresi

3 ʾĀl ʿImrān
آل عمران

Nisa Suresi

4 an-Nisāʾ
النساء

Maide Suresi

5 al-Māʾidah
المائدة

Enam Suresi

6 al-ʾAnʿām
الأنعام

Araf Suresi

7 al-ʾAʿrāf
الأعراف

Enfal Suresi

8 al-ʾAnfāl
الأنفال

Tevbe Suresi

9 at-Tawbah
التوبة

Yunus Suresi

10 al-Yūnus
يونس

Hud Suresi

11 Hūd
هود

Yusuf Suresi

12 Yūsuf
يوسف

Rad Suresi

13 ar-Raʿd
الرعد

İbrahim Suresi

14 ʾIbrāhīm
ابراهيم

Hicr Suresi

15 al-Ḥijr
الحجر

Nahl Suresi

16 an-Naḥl
النحل

Isra Suresi

17 al-ʾIsrāʾ
الإسراء

Kehf Suresi

18 al-Kahf
الكهف

Meryem Suresi

19 Maryam
مريم

Taha Suresi

20 Ṭāʾ Hāʾ
طه

Enbiya Suresi

21 al-ʾAnbiyāʾ
الأنبياء

Hac Suresi

22 al-Ḥajj
الحج

Muminun Suresi

23 al-Muʾminūn
المؤمنون

Nur Suresi

24 an-Nūr
النور

Furkan Suresi

25 al-Furq̈ān
الفرقان

Suara Suresi

26 aš-Šuʿarāʾ
الشعراء

Neml Suresi

27 an-Naml
النمل

Kasas Suresi

28 al-Q̈aṣaṣ
القصص

Ankebut Suresi

29 al-ʿAnkabūt
العنكبوت

Rum Suresi

30 ar-Rūm
الروم

Lukman Suresi

31 Luq̈mān
لقمان

Secde Suresi

32 as-Sajdah
السجدة

Ahzab Suresi

33 al-ʾAḥzāb
الأحزاب

Sebe Suresi

34 Sabaʾ
سبإ

Fatir Suresi

35 Fāṭir
فاطر

Yasin Suresi

36 Yāʾ Sīn
يس

Saffat Suresi

37 aṣ-Ṣāffāt
الصافات

Sad Suresi

38 Ṣād
ص

Zümer Suresi

39 az-Zumar
الزمر

Mumin Suresi

40 Ghāfir
غافر

Fussilet Suresi

41 Fuṣṣilat
فصلت

Sura Suresi

42 aš-Šūrā
الشورى

Zuhruf Suresi

43 az-Zukhruf
الزخرف

Duhan Suresi

44 ad-Dukhān
الدخان

Casiye Suresi

45 al-Jāthiyah
الجاثية

Ahkaf Suresi

46 al-ʾAḥq̈āf
الأحقاف

Muhammed Suresi

47 Muḥammad
محمد

Fetih Suresi

48 al-Fatḥ
الفتح

Hucurat Suresi

49 al-Ḥujurāt
الحجرات

Kaf Suresi

50 Q̈āf
ق

Zariyat Suresi

51 aḏ-Ḏāriyāt
الذاريات

Tur Suresi

52 aṭ-Ṭūr
الطور

Necm Suresi

53 an-Najm
النجم

Kamer Suresi

54 al-Q̈amar
القمر

Rahman Suresi

55 ar-Raḥmān
الرحمن

Vakia Suresi

56 al-Wāqiʿah
الواقعة

Hadid Suresi

57 al-Ḥadīd
الحديد

Mücadele Suresi

58 al-Mujādilah
المجادلة

Hasr Suresi

59 al-Ḥašr
الحشر

Mümtahine Suresi

60 al-Mumtaḥanah
الممتحنة

Saf Suresi

61 aṣ-Ṣaff
الصف

Cuma Suresi

62 al-Jumuʿah
الجمعة

Münafikun Suresi

63 al-Munāfiq̈ūn
المنافقون

Tegabun Suresi

64 at-Taghābun
التغابن

Talak Suresi

65 aṭ-Ṭalāq̈
الطلاق

Tahrim Suresi

66 at-Taḥrīm
التحريم

Mülk Suresi

67 al-Mulk
الملك

Kalem Suresi

68 al-Q̈alam
القلم

Hakka Suresi

69 al-Ḥāq̈q̈ah
الحاقة

Mearic Suresi

70 al-Maʿārij
المعارج

Nuh Suresi

71 Nūḥ
نوح

Cin Suresi

72 al-Jinn
الجن

Müzzemmil Suresi

73 al-Muzzammil
المزمل

Müddessir Suresi

74 al-Muddathir
المدثر

Kıyamet Suresi

75 al-Q̈iyamah
القيامة

İnsan Suresi

76 al-ʾInsān
الانسان

Murselat Suresi

77 al-Mursalāt
المرسلات

Nebe Suresi

78 an-Nabaʾ
النبإ

Naziat Suresi

79 an-Nāziʿāt
النازعات

Abese Suresi

80 ʿAbasa
عبس

Tekvir Suresi

81 at-Takwīr
التكوير

İnfitar Suresi

82 al-ʾInfiṭār
الإنفطار

Mutaffifin Suresi

83 al-Muṭaffifīn
المطففين

İnsikak Suresi

84 al-ʾInšiq̈āq̈
الإنشقاق

Buruc Suresi

85 al-Burūj
البروج

Tarik Suresi

86 aṭ-Ṭāriq̈
الطارق

Ala Suresi

87 al-ʾAʿlā
الأعلى

Gasiye Suresi

88 al-Ghāšiyah
الغاشية

Fecr Suresi

89 al-Fajr
الفجر

Beled Suresi

90 al-Balad
البلد

Şems Suresi

91 aš-Šams
الشمس

Leyl Suresi

92 al-Layl
الليل

Duha Suresi

93 aḍ-Ḍuḥā
الضحى

İnşirah Suresi

94 aš-Šarḥ
الشرح

Tin Suresi

95 at-Tīn
التين

Alak Suresi

96 al-ʿAlaq̈
العلق

Kadir Suresi

97 al-Q̈adr
القدر

Beyyine Suresi

98 al-Bayyinah
البينة

Zilzal Suresi

99 Az-Zalzalah
الزلزلة

Adiyat Suresi

100 al-ʿĀdiyāt
العاديات

Karia Suresi

101 al-Q̈āriʿah
القارعة

Tekasür Suresi

102 at-Takāthur
التكاثر

Asr Suresi

103 al-ʿAṣr
العصر

Hümeze Suresi

104 al-Humazah
الهمزة

Fil Suresi

105 al-Fīl
الفيل

Kureyş Suresi

106 Q̈urayš
قريش

Maun Suresi

107 al-Maʿūn
الماعون

Kevser Suresi

108 al-Kawthar
الكوثر

Kafirun Suresi

109 al-Kāfirūn
الكافرون

Nasr Suresi

110 an-Naṣr
النصر

Leheb Suresi

111 al-Masad
المسد

İhlas Suresi

112 al-ʾIkhlāṣ
الإخلاص

Felak Suresi

113 al-Falaq̈
الفلق

Nas Suresi

114 an-Nās
الناس